15
LUTY
Zmiany w podatkach na 2016 rok
Zmiany w podatkach na 2016 rok
Nowelizacja przepisów w istotny sposób modyfikuje instytucję tzw. czynności sprawdzających. Dotyczy także kontroli i postępowania podatkowego, w szczególności w zakresie właściwości organów oraz skutków jej niedochowania.

Ustawa z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw wprowadza ponad 170 nowych regulacji. Większość ze znowelizowanych przepisów weszła w życie już 1 stycznia 2016 r., dlatego w niniejszym artykule przybliżamy wybrane, najważniejsze zmiany, które niesie ze sobą ustawa zmieniająca ordynację podatkową (dalej: o.p.), a które nie zostały omówione we wcześniejszych artykułach naszego cyklu.

Ustawą o zmianie ordynacji podatkowej wprowadzono tzw. jednolity plik kontrolny, czyli plik o uzgodnionej strukturze logicznej, w którym podatnik będzie zobowiązany przekazywać na żądanie organu podatkowego księgi podatkowe (w całości lub części) oraz dowody księgowe za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych zarówno w postępowaniu podatkowym, jak i podczas kontroli podatkowej oraz w zakresie czynności sprawdzających, w tym w zakresie czynności sprawdzających u kontrahenta podatnika (tzw. kontrole krzyżowe).

Szczegóły w rozporządzeniu

Rozwiązaniem ma być wprowadzenie ujednoliconej postaci elektronicznej do przekazywania organom podatkowym ksiąg bądź ich części, tak aby możliwe było w sposób automatyczny wyodrębnienie z nich danych merytorycznych. W tym celu, jak stanowi nowy art. 193a § 3 ordynacji podatkowej, minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia określi sposób przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych, części tych ksiąg oraz dowodów księgowych w postaci elektronicznej oraz wymagania techniczne dla informatycznych nośników danych, na których księgi, części tych ksiąg oraz dowody księgowe mogą być zapisane i przekazywane. Przy tym sama „struktura logiczna" postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych będzie dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych (nowy art. 193a § 2 o.p.). Co do zasady, obowiązek przekazywania danych w formie jednolitego pliku kontrolnego wejdzie w życie dopiero 1 lipca 2016 roku, przy czym zgodnie z przepisem przejściowym, tj. art. 29 ustawy zmieniającej, mali i średni przedsiębiorcy, w rozumieniu ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, do 30 czerwca 2018 roku – będą przesyłać dane w tej formie jedynie fakultatywnie.


Dodano: 2016-02-15 16:35:24  |  Redagował: P. Duliński  |  : Aktualności

WIĘCEJ ARTYKUŁÓW:

Zarzut pozorności działalności gospodarczej – skutki w VATJaka kwota dofinansowania PFRON w 2016 roku?Rewolucja w kontroli podatku VAT. Od 1 lipca wejdzie w życie Jednolity Plik Kontrolny, który ma uszczelnić system podatkowy.

Sprawdź nas! Zadzwoń


+48 (34) 350 69 82
biuro@apa-biuro.eu
APA Biuro rachunkowe to rzetelna firma
APA Biuro pracuje na Optima ERP